Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Thẩn

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Thẩn

Nghi Hòa Quận Công