Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Trinh Đức (阮福貞德)

Ngài

Nguyễn Phúc Trinh Đức (阮福貞德)
Trang Thuận (莊順)

An Trang Công Chúa (安莊公主)

An Trang Công Chúa (安莊公主)
Trang Thuận (莊順)
Nguyễn Phúc Trinh Đức (阮福貞德)
Sinh 1818 mất 30 tháng 9 năm 1863
Thân mẫu Tài nhân Trần Thị Tiêm
Phu quân Trần Văn Thịnh.
Có 2 con gái