Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Trinh Đức

Ngài

Nguyễn Phúc Trinh Đức

Công chúa