Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Ngữ

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Ngữ

Hoàng tử Ngữ