Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Ngụ (阮福綿寓)

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Ngụ (阮福綿寓)
Hiếu Ý (孝懿)

mất sớm

Hiếu Ý (孝懿)
Nguyễn Phúc Miên Ngụ (阮福綿寓)
Sinh 29 tháng 4 năm 1833 mất 20 tháng 3 năm 1847
Thân mẫu Quý nhân Lê Thị Lộc
Bộ tên Trãi (豸)