Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Thụy Thận (阮福瑞慎)

Ngài

Nguyễn Phúc Thụy Thận (阮福瑞慎)

Bình Thạnh Công Chúa (平盛公主)

Bình Thạnh Công Chúa (平盛公主)
Nguyễn Phúc Thụy Thận (阮福瑞慎)
Sinh 9 tháng 4 năm 1829 mất 29 tháng 1 năm 1907
Thân mẫu Quý nhân Lê Thị Lộc
Phu quân Hồ Phan.