Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Thụy Thận

Ngài

Nguyễn Phúc Thụy Thận

Công chúa