Tiểu sử của Ngài Tảo thương

Ngài

Tảo thương

Hoàng nữ

Thân mẫu Quý nhân Đỗ Thị Tâm