Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Phổ

Ngài

Nguyễn Phúc Phổ

Điện Bàn Công