Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Ngọc Lý (阮福玉理)

Ngài

Nguyễn Phúc Ngọc Lý (阮福玉理)

mất sớm

Nguyễn Phúc Ngọc Lý (阮福玉理)
Sinh 1809 mất 1819
Thân mẫu Tài nhân Trần Thị Hán
Mất sớm.
Táng tại khu vực Cầu Bối, phường Thủy Xuân, Huế.