Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Thục Thận

Ngài

Nguyễn Phúc Thục Thận

Công chúa