Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Trang Tĩnh (阮福莊靜)

Ngài

Nguyễn Phúc Trang Tĩnh (阮福莊靜)
Gia Thục (嘉淑)

Hòa Mỹ Công Chúa (和美公主)

Hòa Mỹ Công Chúa (和美公主)
Gia Thục (嘉淑)
Nguyễn Phúc Trang Tĩnh (阮福莊靜)
Sinh 1 tháng 10 năm 1825 mất 19 tháng 3 năm 1847
Thân mẫu Tiệp dư Lê Thị Ái