Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Trang Tỉnh

Ngài

Nguyễn Phúc Trang Tỉnh

Công chúa