Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Long

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Long

Hoàng tử Long