Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Long (阮福綿㝫)

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Long (阮福綿㝫)

Tảo thương

Nguyễn Phúc Miên Long (阮福綿㝫)
Tảo thương
Thân mẫu Tiệp dư Lê Thị Ái