Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Lương

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Lương

Sơn Tịnh Quận Công