Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Lương (阮福綿㝗)

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Lương (阮福綿㝗)
Hòa Hậu (和厚)

Sơn Tĩnh Quận công (山靜郡公)

Sơn Tĩnh Quận công (山靜郡公)
Hòa Hậu (和厚)
Nguyễn Phúc Miên Lương (阮福綿㝗)
Sinh 27 tháng 2 năm 1826 mất 24 tháng 8 năm 1863
Thân mẫu Lệ tần Nguyễn Thị Thúy Trúc
Bộ tên Vũ (雨)
Có 7 con trai, 11 con gái.