Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Quang Tĩnh (阮福光静)

Ngài

Nguyễn Phúc Quang Tĩnh (阮福光静)
Huy Mẫn (徽敏)

Hương La Công Chúa (香羅公主)

Hương La Công Chúa (香羅公主)
Huy Mẫn (徽敏)
Nguyễn Phúc Quang Tĩnh (阮福光静)
Sinh 1817 mất 26 tháng 11 năm 1844
Thân mẫu Quý nhân Lương Thị Nguyện
Phu quân Hoàng Kế Viêm.
Có một con trai nhưng mất sớm.