Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Đoan Trinh (阮福端貞)

Ngài

Nguyễn Phúc Đoan Trinh (阮福端貞)
Mỹ Thục (美淑)

Phú Mỹ Công Chúa (富美公主)

Phú Mỹ Công Chúa (富美公主)
Mỹ Thục (美淑)
Nguyễn Phúc Đoan Trinh (阮福端貞)
Sinh 24 tháng 5 năm 1821 mất 17 tháng 12 năm 1899
Thân mẫu Quý nhân Nguyễn Thị Trường
Phu quân Đoàn Văn Tuyển.
Có 1 con trai, 5 con gái.