Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Thể

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Thể

Tây Ninh Quận Công