Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Tả (阮福綿寫)

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Tả (阮福綿寫)

Trấn Quốc Công (鎮國公)

Trấn Quốc Công (鎮國公)
Nguyễn Phúc Miên Tả (阮福綿寫)
Sinh 5 tháng 6 năm 1833 mất 4 tháng 8 năm 1889
Thân mẫu Cung nhân Cao Thị Diệu
Bộ tên Mạch (麥)
Có 1 con trai, 1 con gái.