Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Tả

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Tả

Trấn Quốc Công