Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Nhàn Tuệ (阮福嫻慧)

Ngài

Nguyễn Phúc Nhàn Tuệ (阮福嫻慧)
Đoan Mỹ (端美)

Mỹ Thuận Công Chúa (美順公主)

Mỹ Thuận Công Chúa (美順公主)
Đoan Mỹ (端美)
Nguyễn Phúc Nhàn Tuệ (阮福嫻慧)
Sinh 18 tháng 12 năm 1835 mất 10 tháng 2 năm 1863
Thân mẫu Tiệp dư Nguyễn Thị Viên
Phu quân Phạm Hữu Hóa.
Có 3 con trai, 2 con gái.