Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Gia Trang (阮福嘉莊)

Ngài

Nguyễn Phúc Gia Trang (阮福嘉莊)

Hoàng nữ

Nguyễn Phúc Gia Trang (阮福嘉莊)
Sinh 3 tháng 4 năm 1831 – 19 tháng 11 năm 1847
Thân mẫu Tài nhân Trần Thị Tiền