Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Trang Tường (阮福莊祥)

Ngài

Nguyễn Phúc Trang Tường (阮福莊祥)
Lệ Nhã (麗雅)

Bình Long Công Chúa (平隆公主)

Bình Long Công Chúa (平隆公主)
Lệ Nhã (麗雅)
Nguyễn Phúc Trang Tường (阮福莊祥)
Sinh 16 tháng 4 năm 1841 mất 11 tháng 5 năm 1864
Thân mẫu Cung nhân Đặng Thị Yểu Điệu
Phu quân Nguyễn Như Cung.
Có 1 con gái.