Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Trang Tường

Ngài

Nguyễn Phúc Trang Tường

Công chúa