Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Triện (阮福綿𡩀)

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Triện (阮福綿𡩀)

Hoằng Hóa Quận Vương (弘化郡王)

Hoằng Hóa Quận Vương (弘化郡王)
Nguyễn Phúc Miên Triện (阮福綿𡩀)
Sinh 19 tháng 7 năm 1833 mất 7 tháng 5 năm 1905
Thân mẫu Tài nhân Trần Thị Thanh
Bộ tên Xưởng (厂)
Có 1 con trai, 2 con gái.