Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Triện

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Triện

Hoằng Hóa Quận Vương