Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Hòa Thục

Ngài

Nguyễn Phúc Hòa Thục

Công chúa