Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Hòa Thục (阮福和淑)

Ngài

Nguyễn Phúc Hòa Thục (阮福和淑)
Mỹ Thục (美淑)

Vĩnh An Công Chúa (永安公主)

Vĩnh An Công Chúa (永安公主)
Mỹ Thục (美淑)
Nguyễn Phúc Hòa Thục (阮福和淑)
Sinh 5 tháng 7 năm 1818 mất 27 tháng 11 năm 1893
Thân mẫu Quý nhân Cái Thị Trinh
Phu quân Nguyễn Lương.
Có 2 con trai, 2 con gái.