Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Gia Tĩnh (阮福嘉靜)

Ngài

Nguyễn Phúc Gia Tĩnh (阮福嘉靜)
Nhu Tắc (柔則)

Kim Hương Công Chúa (金香公主)

Kim Hương Công Chúa (金香公主)
Nhu Tắc (柔則)
Nguyễn Phúc Gia Tĩnh (阮福嘉靜)
Sinh 8 tháng 7 năm 1831 mất 6 tháng 6 năm 1860
Thân mẫu Tài nhân Đỗ Thị Cương
Phu quân Lê Thuận Lý, không có con.