Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Uyển (阮福綿宛)

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Uyển (阮福綿宛)
Cung Lượng (恭亮)

Quảng Hóa Quận Công (阮福綿宛)

Quảng Hóa Quận Công (阮福綿宛)
Cung Lượng (恭亮)
Nguyễn Phúc Miên Uyển (阮福綿宛)
Sinh 12 tháng 2 năm 1833 mất 30 tháng 11 năm 1893
Thân mẫu Hiền phi Ngô Thị Chính
Bộ tên Tẩu (走)
Có 2 con trai, 7 con gái.