Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Sủng (阮福綿寵)

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Sủng (阮福綿寵)
Cẩn Mục (謹穆)

Tuy Biên Quận Công (綏邊郡公)

Tuy Biên Quận Công (綏邊郡公)
Cẩn Mục (謹穆)
Nguyễn Phúc Miên Sủng (阮福綿寵)
Sinh 8 tháng 4 năm 1831 mất 23 tháng 7 năm 1865
Thân mẫu Tiệp dư Nguyễn Thị Viên
Bộ tên Phong (風)
Có 4 con trai, 2 con gái.