Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Sách (阮福綿𡩡)

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Sách (阮福綿𡩡)

Hoàng nam

Nguyễn Phúc Miên Sách (阮福綿𡩡)
Sinh 11 tháng 12 năm 1839 mất 27 tháng 1 năm 1856
Thân mẫu Huệ tần Trần Thị Huân
Bộ tên Hựu (又)
Mất khi chưa được sách phong.