Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Sách

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Sách

Hoàng tử Sách