Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Lương Tĩnh (阮福良靜)

Ngài

Nguyễn Phúc Lương Tĩnh (阮福良靜)

mất sớm

Nguyễn Phúc Lương Tĩnh (阮福良靜)
Sinh 18 tháng 12 năm 1838 mất 18 tháng 1 năm 1840
Thân mẫu Huệ tần Trần Thị Huân
Mộ táng tại Bình An (Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế).