Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Lương Tình

Ngài

Nguyễn Phúc Lương Tình

Công chúa