Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Trinh

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Trinh

Tuy Lý Vương