Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Ngô (阮福綿𡨂)

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Ngô (阮福綿𡨂)
Cung Lượng (恭亮)

Quế Sơn Quận Công (桂山郡公)

Quế Sơn Quận Công (桂山郡公)
Cung Lượng (恭亮)
Nguyễn Phúc Miên Ngô (阮福綿𡨂)
Sinh 9 tháng 6 năm 1831 mất 13 tháng 9 năm 1873
Thân mẫu Cung nhân Nguyễn Thị Dược
Bộ tên Hắc (黑)
Có 7 con trai, 5 con gái.