Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Tường Hòa

Ngài

Nguyễn Phúc Tường Hòa

Công chúa