Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Tấn

Ngài

Nguyễn Phúc Tấn

Diên Khánh Vương