Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Ngọc Khuê (阮福玉珪)

Ngài

Nguyễn Phúc Ngọc Khuê (阮福玉珪)
Trinh Ý (貞懿)

Mỹ Khê Công Chúa (美溪公主)

Mỹ Khê Công Chúa (美溪公主)
Trinh Ý (貞懿)
Nguyễn Phúc Ngọc Khuê (阮福玉珪)
Sinh 1807 mất 1827
Thân mẫu Đức phi Lê Ngọc Bình
Năm 1825, lấy Vệ úy Nguyễn Văn Thiện (con của Kinh Môn Quận công Nguyễn Văn Nhơn), sinh được một con trai.