Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Gia (阮福綿家)

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Gia (阮福綿家)
Cung Lượng (恭亮)

Quảng Biên Quận Công (廣邊郡公)

Quảng Biên Quận Công (廣邊郡公)
Cung Lượng (恭亮)
Nguyễn Phúc Miên Gia (阮福綿家)
Sinh 22 tháng 5 năm 1826 mất 20 tháng 7 năm 1875
Thân mẫu Quý nhân Nguyễn Thị Trường
Bộ tên Phộc (攴)
Có 15 con trai, 11 con gái.