Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Vĩnh Trinh (阮福永禎)

Ngài

Nguyễn Phúc Vĩnh Trinh (阮福永禎)
Cung Thục (恭淑)

Quy Đức Công Chúa (歸德公主)

Quy Đức Công Chúa (歸德公主)
Cung Thục (恭淑)
Nguyễn Phúc Vĩnh Trinh (阮福永禎)
Sinh 21 tháng 6 năm 1824 mất 18 tháng 4 năm 1892
Thân mẫu Thục tần Nguyễn Thị Bảo
Phu quân Phạm Đăng Thuật.
Có một con gái mất sớm.