Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Vĩnh Trinh

Ngài

Nguyễn Phúc Vĩnh Trinh

Công chúa