Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Lương Đức

Ngài

Nguyễn Phúc Lương Đức

Công chúa