Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Lương Đức (阮福良德)

Ngài

Nguyễn Phúc Lương Đức (阮福良德)
Mỹ Thục (美淑)

An Thường Công Chúa (安常公主)

An Thường Công Chúa (安常公主)
Mỹ Thục (美淑)
Nguyễn Phúc Lương Đức (阮福良德)
Sinh 26 tháng 7 năm 1817 mất 13 tháng 5 năm 1891
Thân mẫu Mỹ nhân Nguyễn Thị Bân
Phu quân Phan Văn Oánh.
Có 4 con trai.