Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy

Ngài

Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy

Công chúa