Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Thất (阮福綿室)

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Thất (阮福綿室)

mất sớm

Nguyễn Phúc Miên Thất (阮福綿室)
Sinh 30 tháng 7 năm 1834 mất 24 tháng 6 năm 1837
Thân mẫu Huệ tần Trần Thị Huân
Mộ táng tại Bình An (Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế).