Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Thất

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Thất

Hoàng tử Tuất