Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Ngọc Cơ (阮福玉璣)

Ngài

Nguyễn Phúc Ngọc Cơ (阮福玉璣)
Đoan Nhàn (端嫻)

Định Hòa Công Chúa (定和公主)

Định Hòa Công Chúa (定和公主)
Đoan Nhàn (端嫻)
Nguyễn Phúc Ngọc Cơ (阮福玉璣)
Sinh 13 tháng 9 năm 1808 mất 1856
Thân mẫu Mỹ nhân Nguyễn Thị Vĩnh
Năm 1829, lấy Vệ úy Nguyễn Huỳnh Thành (con của Kiến Xương Quận công Nguyễn Huỳnh Đức), sinh được hai con trai con trai đều mất sớm.
Năm 1832, phò mã Thành mất, chúa lập am ở làng Dương Xuân để thờ.