Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Gia Thụy

Ngài

Nguyễn Phúc Gia Thụy

Công chúa