Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Lâm

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Lâm

Hoài Đức Quận Vương