Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Lâm (阮福綿㝝)

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Lâm (阮福綿㝝)
Đoan Cung (端恭)

Hoài Đức Quận Vương (懷德郡王)

Hoài Đức Quận Vương (懷德郡王)
Đoan Cung (端恭)
Nguyễn Phúc Miên Lâm (阮福綿㝝)
Sinh 20 tháng 1 năm 1832 mất 28 tháng 12 năm 1897
Thân mẫu Lệ tần Nguyễn Thị Thúy Trúc
Bộ tên Cung (弓)
Có 11 con trai, 9 con gái.