Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Kháp (阮福綿㝓)

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Kháp (阮福綿㝓)
Cung Lượng (恭亮)

Tuy An Quận Công (綏安郡公)

Tuy An Quận Công (綏安郡公)
Cung Lượng (恭亮)
Nguyễn Phúc Miên Kháp (阮福綿㝓)
Sinh 5 tháng 10 năm 1828 mất 14 tháng 7 năm 1893
Thân mẫu Lệ tần Nguyễn Thị Thúy Trúc
Bộ tên Phương (方)
Có 10 con trai, 15 con gái.