Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Kháp

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Kháp

Tuy An Quận Công