Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Ngọc Ngoạn (阮福玉玩)

Ngài

Nguyễn Phúc Ngọc Ngoạn (阮福玉玩)
Trang Khiết (莊潔)

Đức Hòa Công Chúa (德和公主)

Đức Hòa Công Chúa (德和公主)
Trang Khiết (莊潔)
Nguyễn Phúc Ngọc Ngoạn (阮福玉玩)
Sinh 1794 mất 1827
Thân mẫu Tả cung tần Tống Thị Lâu
Năm 1818, lấy Vệ úy Mai Đức Nho (con của Vĩnh Lại hầu Mai Đức Nghị) nhưng phò mã mất cùng năm đó.
Không có con.