Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Ngọc Ngoạn

Ngài

Nguyễn Phúc Ngọc Ngoạn

Đức Hòa Công Chúa