Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Hòa Tường

Ngài

Nguyễn Phúc Hòa Tường

Công chúa