Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Hòa Tường (阮福和祥)

Ngài

Nguyễn Phúc Hòa Tường (阮福和祥)

Hương Khê Công Chúa (香溪公主)

Hương Khê Công Chúa (香溪公主)
Nguyễn Phúc Hòa Tường (阮福和祥)
Sinh 27 tháng 10 năm 1835 mất ?
Thân mẫu Cung nhân Trần Thị Mỹ
Phu quân Dương Dũ.