Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Thụy Thục

Ngài

Nguyễn Phúc Thụy Thục

Công chúa