Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Hòa Trinh (阮福和貞)

Ngài

Nguyễn Phúc Hòa Trinh (阮福和貞)
Mỹ Thục (美淑)

Lâm Thạnh Công Chúa (林盛公主)

Lâm Thạnh Công Chúa (林盛公主)
Mỹ Thục (美淑)
Nguyễn Phúc Hòa Trinh (阮福和貞)
Sinh 4 tháng 12 năm 1836 mất 8 tháng 10 năm 1869
Thân mẫu Tiệp dư Nguyễn Thị Viên
Phu quân Nguyễn Lương Cung.
Có 2 con trai, 1 con gái.