Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Hòa Trinh

Ngài

Nguyễn Phúc Hòa Trinh

Công chúa