Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Thủ

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Thủ

Hàm Thuận Quận Công