Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Trinh Hòa

Ngài

Nguyễn Phúc Trinh Hòa

Công chúa