Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Trinh Hòa (阮福貞和)

Ngài

Nguyễn Phúc Trinh Hòa (阮福貞和)

mất sớm

Nguyễn Phúc Trinh Hòa (阮福貞和)
Sinh 18 tháng 12 năm 1838 mất 14 tháng 8 năm 1839
Thân mẫu Hòa tần Nguyễn Thị Khuê
Mộ táng tại Bình An (Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế).