Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Cự (阮福昛)

Ngài

Nguyễn Phúc Cự (阮福昛)
Trang Cung (莊恭)

Thường Tín Quận Vương (常信郡王)

Thường Tín Quận Vương (常信郡王)
Trang Cung (莊恭)
Nguyễn Phúc Cự (阮福昛)
Sinh 2 tháng 10 năm 1810 mất 11 tháng 8 năm 1849
Thân mẫu Đức Phi Lê Ngọc Bình