Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Quang (阮福㫕)

Ngài

Nguyễn Phúc Quang (阮福㫕)
Trang Cung (莊恭)

An Khánh Vương (安慶王)

An Khánh Vương (安慶王)
Trang Cung (莊恭)
Nguyễn Phúc Quang (阮福㫕)
Sinh 10 tháng 9 năm 1811 mất 29 tháng 6 năm 1845
Thân mẫu Mỹ nhân Trịnh Thị Thanh