Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Thẩm

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Thẩm

Tùng Thiện Vương