Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Thục Tuệ (阮福淑慧)

Ngài

Nguyễn Phúc Thục Tuệ (阮福淑慧)
Trang Hòa (莊和)

Vĩnh Chân Công Chúa (永真公主)

Vĩnh Chân Công Chúa (永真公主)
Trang Hòa (莊和)
Nguyễn Phúc Thục Tuệ (阮福淑慧)
Sinh 2 tháng 2 năm 1832 mất 9 tháng 10 năm 1854
Thân mẫu Hòa tần Nguyễn Thị Khuê
Phu quân Trương Văn Cát, không có con.