Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Nhu Thuận

Ngài

Nguyễn Phúc Nhu Thuận

Công chúa